Колледж/ຊັ້ນສູງ

当前位置:主页 > ທຶນການສຶກສາ > Колледж/ຊັ້ນສູງ >

China and Principal's Scholarship in 2020

作者:huihui 时间:2020-02-09 来源:未知

введение/ສາຍຮຽນРекрут/ສະໜັກຮຽນпроблема/ຖາມ-ຕອບ


2020 年中国及校长奖学金
ທນລດຖະບານຈນ ແລະ ຜອານວຍການໂຮງຮຽນ ປ2020

1. 本科、硕士、博士 CSC 全额奖学金。ທນການສກສາ CSC ທນ 100% ປະລນຍາຕ,
ປະລນຍາໂທແລະປະລນຍາເອກ. ມທກສາຍວຊາສະເພາະ. ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ, ມເງນ
ເດອນເດອນໃຫ ປະລນຍາຕ 2500RMB, ປະລນຍາໂທ 3000RMB, ປະລນຍາເອກ 3500RMB.
ປະເທດທພາສາຫລກບແມນພາສາອງກດ ຖາມໃບ HSK5 ຫລ ໃບຢງຢນພາສາອງກດ(TOEFL
≥80 ຫລ ILETS≥6.0)ແມນສາມາດເລອກສາຍຮຽນເອງ, ຖາວາປະລນຍາຕມໃບ HSK4, ສາຍ
ການຮຽນແມນຂນກບທາງບລສດສະຫມກໃຫ. ພອມກນນນທາງບລສດຈະສະຫມກທນການ
ສກສາຜອານວຍການໂຮງຮຽນໃຫ ຄາບລການ 7000RMB (ສາຍແພດສາດຄາບລກາານຈະ
ເພມອກສວນຫນງ). ຄາມດຈາ 700RMB
2. 大专 3 年。ຊນສງ 3 ປ: ເຕກໂນໂລຢຄອມພວເຕ, ພະຍາບານ, ການຢາ, ແພດສາດຈນ, ການ
ຄາທາງອເລກໂທຣນກ, ການຄມຄອງຊບສນ, ການຄາສາກນ, ການບລຫານໂຮງແຮມ, ເຕກ
ໂນໂລຢຄວບຄມຕວເລກ, ເຕກໂນໂລຢເຄມ, ວສະວະກາກສາງ, ການບນ(ທາງເຮອ) ແລະ ອກ
ຫລາຍສາຍຮຽນທບໄດລະບໃນທນ. ການສກສາປະເພດ 1: ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ, ການສກ
ສາປະເພດ 2: ຟຣຄາຮຽນ, ຈາຍຄາຫພກ 2000RMB. ຄາບລການ 1500RMB. ສາຍພາສາອງກດ
ແລະ ພາສາຈນ, ເຂາຮຽນເດອນ 9.
3. 本科 4 年,中文。ປະລນຍາຕ 4 ປ, ພາສາຈນ. ທນ 100%: ຟຣຄາຮຽນ+ຄາຫພກ, ມເງນ
ເດອນ 500RMB/ເດອນ. ວສະວະກາໂຍທາ, ວສະວະກາຊວະພາບ, ວສະວະກາເຄມ, ການສກສາ
ຈນສາກນ, ສນລະປະ, ດນຕ. ເຂາຮຽນເດອນ 9, ມໃບ HSK4. ຄາບລການ 4000RMB.
4. 本科 4 年,英文。ປະລນຍາຕ 4 ປ, ພາສາອງກດ. ທນ 100%: ຟຣຄາຮຽນ+ຄາຫພກ, ມເງນເດອນ 500RMB/ເດອນ. ພະຍາບານ, ທນຕະແພດ, ວສະວະກາໂຍທາ, ວສະວະກາຊວະພາບ,
ວສະວະກາເຄມ, ການສກສາພາສາອງກດ. ເຂາຮຽນເດອນ9, ຄາບລການ 4000RMB.
5. 本科 5 年,中文。ປະລນຍາຕ 5 ປ, ພາສາຈນ. ທນ 100%: ການຄນຄວາທາງແພດສາດ. ຟຣ
ຄາຮຽນ+ຄາຫພກ, ການສກສາປະເພດ 1 ມເງນເດອນ 2500RMB/ເດອນ; ການສກສາປະເພດ
2 ມເງນເດອນ 1000RMB/ເດອນ. ມໃບ HSK4. ຄາບລການ 5500RMB ເຖງ 10000RMB. ຖາບມ
ໃບ HSK4 ສະຫມກທນການສກສາປະເພດ 2 , ຕອງຮຽນພາສາຈນເພມໄລຍະເວລາ 1 + 4 ປ,
ໄລຍະຮຽນພາສາຈນໃນ 1 ປແມນຟຣຄາຮຽນ+ຄາຫພກ.
6. 本科 4 年,中文。ປະລນຍາຕ 4 ປ, ພາສາຈນ. ການຄນຄວາດານແພດສາດ, ການຢາແລະ
ການຄາສາກນ, ວສະວະກາຂມນຂາວສານດານການແພດ. ທນການສກສາບາງສວນ: ຈາຍຄາ
ຮຽນ + ຄາຫພກ = 21400RMB. ທາງໂຮງຮຽນເງນເດອນໃຫ 2000 RMB/ເດອນ. ມໃບ HSK4. ຄາ
ບລການ 3000RMB (ການຄນຄວາດານແພດສາດຄາບລການ 4000RMB).
7. 本科,1+3 中文。ປະລນຍາຕ 1+3 ປ, ພາສາຈນ: ການຄາສາກນ. ຄາຮຽນ + ຄາຫພກ=
6000RMB/ປ. ເຂາຮຽນເດອນ9,ຄາບລການ 2000RMB.
8. 本科,英文 4 年。ປະລນຍາຕ 4 ປ, ພາສາອງກດ: ການຄາສາກນ, ເຕກໂນໂລຢຄອມພວເຕ.
ຄາຮຽນ + ຄາຫພກ=5000RMB/ປ. ເຂາຮຽນເດອນ 9, ຄາບລການ 2000RMB.
9. 本科 4 年,中英文。ປະລນຕ 4 ປ, ພາສາຈນແລະພາສາອງກດ: ເຕກໂນໂລຢຄອມພວເຕ,
ການສກສາສາກນພາສາຈນ, ວສະວະກາຊອບແວ, ການອອກແບບສລະປະ, ພະຍາບານ, ການ
ຢາ, ການຄາເອເລກໂຕຣນກ, ການຄມຄອງຊບສນ, ການຄາສາກນ, ການບລຫານ
ການທອງທຽວ, ເຕກໂນໂລຊເຄມ, ວສະວະກາໂຍທາ, ວສະວະກາຄມມະນາຄມ, ການຂນສງ,
ການບລຫານການເງນ, ວສະວະກາໄຟຟາ, ວສະວະກາກນຈກ, ວສະວະກາສວນ,ວສະວະກາກສາງ ແລະ ອນໆ. ຟຣຄາຮຽນ+ຄາຫພກ, ມໃບ HSK4 ຫລ ວດໂອພາສາອງກດ, ຄາບລການ
3000RMB.
10. 本科 1+3 中文,不要 HSK。ປະລນຍາຕ 1+3 ປ, ພາສາຈນ, ບເອາໃບ HSK: ພາສາແລະ
ວນນະຄະດຈນ. ຖາມໃບ HSK4, ປະລນຍາຕ 4 ປແມນຟຣຄາຮຽນ, ເສຍຄາຫພກ 3600RMB/
ປ. ຖາບມໃບ HSK, ແມນຈາຍຄາຮຽນເພມ 2400RMB/ປ. ຄາບລການ 2500RMB.
11. 本科 4 年。ປະລນຍາຕ 4 ປ. ທນ 100%: ວຊາສະເພາະສາຍພາສາຈນ: ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ
+ ປະກນໄພ, ມເງນເດອນ 1200RMB/ເດອນ. ພາສາແລະວນນະຄະດຈນ, ວາລະສານ, ການ
ກວດສອບບນຊ, ບນຊ, ການບລຫານການເງນ, ປະກນໄພ, ການບລຫານການເມອງ, ການຄາ
ສາກນ, ການບລຫານທລະກດ, ການຄມຄອງການທອງທຽວ, ການຄມຄອງການຂນສງ, ກດ
ໝາຍ, ການຄມຄອງຂມນຂາວສານ, ເຕກໂນໂລຊຄອມພວເຕ, ການເງນ, ສະຖຕ. ວຊາ
ສະເພາະສາຍພາສາອງກດ: ການບລຫານທລະກດ, ບນຊ, ການເງນ, ເສດຖະສາດ, ພາສາ
ອງກດທລະກດ. ເຂາຮຽນເດອນ 9, ມໃບ HSK4, ຄາບລການ 5000RMB.
12. 本科、硕士,中文 HSK4。ປະລນຍາຕ ແລະ ປະລນຍາໂທ, ສາຍພາສາຈນ, ມໃບ HSK4:
ການຄາສາກນ, ການບລຫານການຂນສງ, ວສະວະກາການເງນ, ການສກສາສາກນພາສາຈນ,
ວສະວະກາຂມນຂາວສານເອເລກໂຕຣນກ, ວສະວະກາຊວະພາບ, ວສະວະກາກນຈກ,
ວສະວະກາຄອມພວເຕ, ວສະວະກາຊອບແວ, ວສະວະກາການຄມຄອງ, ການບລຫານ
ການທອງທຽວ, ວສະວະກາສງແວດລອມ, ວສະວະກາ ຊບພະຍາກອນກະສກາ. ຟຣຄາຮຽນ+ຄາ
ຫພກ, ມເງນເດອນ 700RMB/ເດອນ. ຄາບລການ 4200RMB.
13. 硕士,中英文。ປະລນຍາໂທ, ພາສາຈນແລະພາສາອງກດ: ການບລຫານທລະກດ, ການ
ແພດທາງດານການແພດ, ວສະວະກາໂຍທາດານນາ,ວທະຍາສາດຄ, ການສກສາສາກນພາສາຈນຈນ, ພາສາແລະວນນະຄະດຈນ, ສລະປະ, ເຄມສາດ, ຊວະສາດ. ທນ 100%: ຟຣຄາຮຽນ+ຄາ
ຫພກ, ມເງນເດອນ 500RMB/ເດອນ. ເຂາຮຽນເດອນ9, ຄາບລການ 4000RMB.ຖາບມໃບ
HSK4 ຕອງຮຽນພາສາຈນເພມ ເລມຮຽນເດອນ 3 ເຖງເດອນ 7
14. 硕士、博士,中文 3 年。ປະລນຍາໂທ, ປະລນຍາເອກ 3 ປ, ພາສາຈນ: ການຄນຄວາທາງ
ແພດສາດ. ທນ 100%: ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ, ມເງນເດອນ 1000RMB/ເດອນ. ເຂາຮຽນ
ເດອນ 9, ມໃບHSK4. ຄາບລການ 5000RMB. ຖາບມໃບ HSK4 ຕອງຮຽນພາສາຈນເພມ
ໄລຍະເວລາ 1 + 4 ປ, ໄລຍະຮຽນພາສາຈນໃນ 1 ປແມນຟຣຄາຮຽນ+ຄາຫພກ.
15. 硕士,中英文 2-3 年。ປະລນຍາໂທ 2-3 ປ, ພາສາຈນແລະພາສາອງກດ: ເຕກໂນໂລຢ
ຄອມພວເຕ, ການຄາທາງອເລກໂທຣນກ, ການຄມຄອງຊບສນ, ການຄາສາກນ, ການ
ບລຫານການທອງທຽວ, ເຕກໂນໂລຢເຄມ, ວສະວະກາໂຍທາ, ວສະວະກາຄມມະນາຄມ, ການ
ຂນສງ, ການບລຫານການເງນ, ວສະວະກາໄຟຟາ, ວສະວະກາສວນ, ວສະວະກາກນຈກແລະ
ອນໆ. ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ, ມໃບ HSK4 ຫລ ວດໂອພາສາອງກດ, ຄາບລການ 3000RMB.
16. 硕士,中英文 2-3 年医学大学。ປະລນຍາໂທ 2-3 ປພາສາຈນແລະພາສາອງກດ,
ມະຫາວທະຍາໄລແພດສາດ: ການແພດພາຍໃນ, ການແພດພາຍນອກ, ການແພດດານເດກ,
ການແພດດານແຂວ, ການແພດດານການເກດລກ, ພະຍາບານ, ການແພດດານການຮກສາ
ຜເຖາ, ການແພດດານລະບບປະສາດ, ການແພດດານຜວຫນງ, ການແພດດານການຮກສາ
ໂລກເນອງອກ, ການແພດດານການຮກສາພະຍາດທວໄປ, ການແພດດານການວາງຢາສະລບ
ຫລຢາຊາ, ການແພດດານການຮກສາການພກຟນ, ສາທາລະນະສກ, ການຢາ,ຊວະສາດ,ຟຊກ
ສາດ. ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ, ມໃບ HSK4 ຫລ ວດໂອພາສາອງກດ, ຄາບລການ 3500RMB.
17. 硕士,中英文 2-3 年师范大学。ປະລນຍາໂທ 2-3 ປພາສາຈນແລະພາສາອງກດ,ມະຫາວທະຍາໄລສາງຄ: ຄະນດສາດ, ຟຊກ, ການສກສາອະນບານ, ການສກສາມດທະຍມ,
ພາສາແລະວນນະຄະດຈນ, ຈດຕະວທະຍາ, ການສກສາວຊາຊບ, ເຕກໂນໂລຊການສກສາທ
ທນສະໄໝ, ວນນະຄະດແລະພາສາອງກດ, ພາສາຕາງປະເທດ, ການສກສາທາງດານກລາ,
ສລະປະດ, ດນຕ. ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ,ໃບ HSK4 ຫລ ວດໂອພາສາອງກດ, ຄາບລການ
3000RMB.
18. 硕士、博士,全额奖学金。ປະລນຍາໂທ, ປະລນຍາເອກ, ທນ 100%: ວຊາສະເພາະສາຍ
ພາສາຈນ: ຟຣຄາຮຽນ + ຄາຫພກ + ປະກນໄພ, ປະລນຍາໂທມເງນເດອນ 1500RMB/ເດອນ,
ປະລນຍາເອກມເງນເດອນ 1800RMB/ເດອນ. ການສກສາສາກນພາສາຈນ, ສງຄມສາດ, ການ
ບລຫານທລະກດ, ການຄມຄອງສຂະພາບ, ການຄມຄອງສາທາລະນະ, ວາລະສານ, ການກວດ
ສອບບນຊ, ບນຊ, ການເງນ, ປະກນໄພ, ການບລຫານ, ການຄາສາກນ, ການຄມຄອງວສາຫະ
ກດ, ການຄມຄອງການທອງທຽວ, ການຄມຄອງການຂນສງ, ກດໝາຍ, ການຄມຄອງຂມນ ,
ການນາໃຊຄອມພວເຕ, ການເງນ, ເສດຖະສາດ, ສະຖຕ, ຄະນດສາດ. ວຊາສະເພາະສາຍພາສາ
ອງກດ: ການບລຫານທລະກດ, ພາສາອງກດທລະກດ, ການເງນ, ເສດຖະກດ, ທລະກດສາກນ,
ພາສາຕາງປະເທດ. ເຂາຮຽນເດອນ 9, ມໃບ HSK4 ຫລ ໃຍຢງຢນພາສາອງກດ, ຄາບລການ
5500RMB.
19. 汉语言 1 年, ຮຽນພາສາຈນ 1 ປ, ເຂາຮຽນເດອນ 3 ຫລ ເດອນ 9. ເງອນໄຂຕອງມອາຢ 18
ເຖງ 35 ປຂນ. ທນການສກສາປະເພດ 1: ຟຣຄາຮຽນ,ຈາຍຄາຫພກ3000RMB . ຄາບລການ
2000RMB. ການສກສາປະເພດ 2: ຄາຮຽນ + ຈາຍຄາຫພກ=6000RMB. ຄາບລການ 2000RMB.
20. 大专升本科 2 年,中文. ຍກລະດບປະລນຍາຕ 2 ປ, ພາສາຈນ: ເຕກໂນໂລຢຄອມພວເຕ,
ພະຍາບານ, ການຢາ, ການຄາເອເລກໂຕຣນກ, ການຄມຄອງຊບສນ, ການຄາສາກນ, ການບລຫານການທອງທຽວ, ເຕກໂນໂລຊເຄມ, ວສະວະກາໂຍທາ, ວສະວະກາຄມມະນາຄມ, ການ
ຂນສງ, ການບລຫານການເງນ, ວສະວະກາໄຟຟາ, ວສະວະກາສວນ, ວສະວະກາກນຈກແລະ
ອນໆ. ຟຣຄາຮຽນ+ຄາຫພກ, ມໃບ HSK4, ຄາບລການ 2200RMB(ພເສດ 3 ຄນຂນຄາບລການ
1800RMB/ຄນ)
ຕດຕພວພນ: WeChat: 13327826889/18052009342, whatsapp: +8618052009342
ເອກະສານສະໝກສງ: 2002b@163.com
ເອກະສານຫລກທຕອງປະກອບມ: ໜງສຜານແດນ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບແຈງໂທດ,ໃບ
ກວດສຂະພາບ, ຮບ 3X4, ໃບສະຫມກ (ສາລບປະລນຍາໂທ ແລະ ປະລນຍາເອກ ຕອງມໃບແນະນາ
ອາຈານ 2 ສະບບ, ແຜນກາານຮຽນ, ໃບຢງຢນລາງວນ, ວທະຍານພນ)
ຖາຜກຽວຢປະເທດຈນຢແລວຕອງແຈງວຊາທຢປະເທດຈນ; ຖາຜກຽວແມນນກຮຽນທ
ກາລງຮຽນຢ, ຜກຽວຕອງຍນໃບຢງຢນການຮຽນ
ຫມາຍເຫດ: A: ຖາແນະນາໃຫນກຮຽນຄນອນສະໝກນາກນບລສດຈະມລາງວນໃຫ. B: ທານ
ຈາຍເງນມດຈາ, ພວກເຮາຈະໃຫຄວາມສາຄນຕການຕອບຮບເຂາຮຽນ. C: ຄາບລການຂອງ
ນກຮຽນອາຟຣກາເພມຂນເລກນອຍ. D: ບລສດພວກເຮາມລາກຫລາຍສາຍຮຽນ ແລະ ຫລາຍຮບ
ແບບທນການສກສາທຈະອບເດດໃນໄວໆນ. E: ບລສດບສາມາດຮບປະກນໄດວາໂຮງຮຽນທທານ
ຢາກສະຫມກຈະຕອບຮບທານໄດຮອຍເປເຊນ ເພາະສະນນທາງບລສດຈະບປງຊໂຮງຮຽນ.
ມຫລາຍພາສາໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮາ www.lslsy.cn
ຜຊຽວຊານການສະໝກທນການສກສາ 8 ປ
ບລສດຫນານຈງຮາຍອຊເຄຜເຕກໂນໂລຢການສກສາຈາກດ.
ທຢ: ຫອງ 1106&1107, ຊຫນງໂຮຍກ ຕກ 2, ຖະໜນ ຈຊງເມນ ເລກທ 268, ເຂດ ກໂຫລ, ເມອງ
ຫນານຈງ


2020年中国及校长奖学金 
China and Principal's Scholarship in 2020
Китай и основные стипендии 2020 года
 
1、本科、硕士、博士CSC全额奖学金。各种专业。免学费、免宿舍费,每月发给2500RMB、3000RMB、3500RMB。重要条件:非英文国家,中文HSK5或英文水平证书(TOEFL≥80或ILETS≥6.0)。如果本科只有HSK4,专业由我公司确定。同时申请校长奖学金。服务费7000RMB(医学类增加)。押金700RMB。1. CSC Full scholarship for undergraduate master and doctor. Various majors. Free for tuition and dormitory fee 2500RMB 3000RMB and 3500RMB will be paid every month. Important conditions: non English speaking countries Chinese hsk5 or English Proficiency Certificate (TOEFL ≥ 80 or ILETS ≥ 6.0). If undergraduates only have hsk4 the major shall be determined by our company. To apply for the president's scholarship at the same time. Service fee: 7000RMB (increased in medical category). Deposit: 700RMB.
1. Полная стипендия CSC для бакалавриата магистратуры и докторантуры. Множество профессий. Бесплатное обучение бесплатное проживание ежемесячные выплаты стипендии в размере 2500 юаней 3000юаней и 3500юаней. Важные критерии: не англоговорящие страны HSK5 или сертификат подтверждающий равный уровень английского языка (TOEFL≥80或ILETS≥6.0). Если бакалавр на руках имеет только HSK4 то специальность будет выбрана нашей компанией. Подать заявку на получение стипендии. Стоимость услуг: 7000 юаней (для медицинских учреждений/специальностей стоимость выше). Залог 700 юаней.
 
2、大专3年。计算机技术、护理、药学、中医、电子商务、物业管理、国际贸易、旅游管理、电气工程、化工技术、建筑工程、航海、很多名称省略。一等奖:免学费、免宿舍费。服务费1800RMB。二等奖:免学费、付宿舍费2000RMB。服务费1500RMB。中英文课程,9月开学。2. College for 3 years. Computer technology nursing pharmacy traditional Chinese medicine e-commerce property management international trade tourism management electrical engineering chemical technology construction engineering navigation many majors are omitted. First prize: free tuition and dormitory fee. Service charge: 1800 RMB. Second prize: tuition free and dormitory fee of 2000 RMB. Service charge: 1500 RMB. Chinese and English courses begin in September.
2. Колледж 3 года. Компьютерная техника уход за больными фармакология китайская медицина электронная торговля управление недвижимостью международная торговля гостиничный менеджмент цифровое управление химическая промышленность строительные работы мореплавание. Многие специальности не указаны. Стипендия один: бесплатное обучение бесплатное проживание. Плата за услуги: 1800 юаней. Второй вариант стипендии: бесплатное обучение проживание 2000 юаней. Плата за услуги: 1500 юаней. Начало обучения – сентябрь китайский и английский языки.
 
3、本科4中文。全额奖学金:免学费、免宿舍费,发给500RMB/月生活费。土木工程、生物工程、化学工程、国际汉语教育、美术、音乐。9月入学,有HSK4,服务费4000 RMB。3. Bachelor degree 4 years Chinese. Full scholarship: tuition free dormitory free and living expenses of 500RMB / month. Civil engineering biological engineering chemical engineering international Chinese education art music. Admission in September hsk4 service fee 4000 RMB.
3. Бакалавр 4 года обучение на китайском языке. Полная стипендия: бесплатное обучение бесплатное проживание ежемесячные выплаты стипендий в размере 500 юаней. Общестроительные работы биоинженерия химическая технология обучение китайскому языку изобразительное искусство музыка. Начало обучение - сентябрь. При наличии  HSK4 плата за услуги составит 4000 юаней.
 
4、本科4年,英文。全额奖学金:免学费、免宿舍费,发给500RMB/月生活费。护理学、口腔医学、土木工程、生物工程、化学工程、英语教育。9月入学。服务费4000 RMB。4. Bachelor's degree 4 years English. Full scholarship: tuition free dormitory free and living expenses of 500RMB / month. Nursing Stomatology civil engineering bioengineering chemical engineering English education. Enrolled in September. Service charge 4000 RMB.
4. Бакалавр 4 года обучение на английском. Полная стипендия: бесплатное обучение бесплатное проживание ежемесячные выплаты стипендий в размере 500 юаней. Уход за больными общестроительные работы биоинженерия химическая технология английский язык. Начало обучение - сентябрь. Плата за услуги составит 4000 юаней обучение начинается в сентябре.

5、本科5年,中文。全额奖学金:中文临床医学。免学费、免宿舍费。一等奖:发给2500RMB/月;二等奖:发给1000RMB/月。汉语HSK4。服务费5500至10000RMB。如果没有HSK4申请二等奖,需要1+4年,汉语1年免学费、免宿舍费。5. Bachelor degree 5 years Chinese. Full scholarship: Chinese clinical medicine. Free tuition and dormitory fee. First prize: 2500RMB / month; second prize: 1000RMB / month. Chinese hsk4. Service charge: 5500-10000rmb. If one doesn’t have hsk4 applied for the second prize it will take 1 + 4 years and Chinese will be free of tuition and dormitory fees for one year.
5. Бакалавр 5 лет обучение на китайском. Полная стипендия: клиническая китайская медицина. Бесплатное обучение бесплатное проживание. В первом варианте стипендии ежемесячные выплаты в размере 2500 юаней во втором - 1000 юаней. HSK4. Плата за услуги от 5500 юаней до 10000 юаней. Если у вас нет сертификата HSK то вы можете подать заявку только на второй вариант стипендии. Обучение будет выглядеть следующим образом 1+4 один год бесплатного обучения китайскому языку и бесплатного проживания.
 
 
6、本科4年,中文。 中文临床医学、医药国际贸易、医学信息工程。部分奖学金:学费+宿舍费=21400RMB。每月发给生活费2000RMB。汉语HSK4。服务费3000RMB(临床医学4000RMB)。6. Bachelor degree 4 years Chinese. Chinese clinical medicine international trade in medicine medical information engineering. Part of scholarship: tuition + dormitory fee = 21400rmb. The living expenses will be 2000 RMB per month. Chinese hsk4. Service fee: 3000RMB (4000RMB for clinical medicine).
6. Бакалавр 4 года обучение на китайском. Клиническая медицина фармацевтическая международная торговля медицинские информационные технологии. Частичная стипендия: бесплатное обучение + бесплатное проживание = 21400 юаней. Ежемесячные выплаты в размере 2000 юаней. HSK4. Плата за услуги 3000 юаней (для специализации - клиническая медицина 4000 юаней).
 
7、本科,1+3中文。国际贸易。学费+宿舍费=6000RMB/年。9月入学。服务费2000RMB。
7. Bachelor degree 1 + 3 Chinese. international trade. Tuition + dormitory fee = 6000RMB / year. Enrolled in September. Service charge: 2000 RMB.
7. Бакалавр 1+3 обучение на китайском. Международная торговля. Обучение +проживание - 6000 юаней/год. Начало обучение - сентябрь. Плата за услуги: 2000 юаней. 
 
8、本科,英文4年。国际贸易、计算机技术。学费+宿舍费=5000RMB/年。9月入学。服务费2000RMB。 8、Bachelor degree 4 years in English. International trade computer technology. Tuition + dormitory fee = 5000RMB / year. Enrolled in September. Service charge: 2000 RMB.
8. Бакалавр 4 года обучение на английском. Международная торговля компьютерная техника. Плата за обучение + проживание - 5000 юаней/год. Начало обучение - сентябрь. Плата за услуги - 2000 юаней.
 
9、本科4中英文。计算机技术、汉语国际教育、软件工程、艺术设计、护理、药学、电子商务、物业管理、国际贸易、旅游管理、化工技术、土木工程、交通工程、交通运输、财务管理、电气工程、机械工程、园林工程、建筑工程等。免收学费、免收宿舍费。HSK4或英文视频。服务费3000RMB。9、Bachelor's degree 4 years Chinese and English. Computer technology Chinese international education software engineering art design nursing pharmacy e-commerce property management international trade tourism management chemical technology civil engineering traffic engineering transportation financial management electrical engineering mechanical engineering forest engineering construction engineering etc. Free of tuition and dormitory fee. Hsk4 or English video. Service charge: 3000RMB.
9. Бакалавр 4 года обучение на английском и китайском. Компьютерная техника уход за больными фармакология электронная торговля управление недвижимостью международная торговля менеджмент туризм химическая промышленность общестроительные работы транспортное строительство коммуникации и транспорт управление финансами электрическая инженерия ландшафтные инженерно-строительные работы рентгенография и т.д. Бесплатное обучение проживание. HSK4 или видеоролик на английском языке. Плата за услуги: 3000 юаней.
 
10、本科1+3中文,不要HSK。汉语言文学。如果有HSK4,本科4年免学费,付宿舍费3600RMB/年。如果没有HSK,1年学汉语加付学费2400RMB。服务费2500RMB。
10. Undergraduate 1 + 3 Chinese no HSK. Chinese language and literature. If there is hsk4 the undergraduate course will be free of tuition for 4 years and the dormitory fee will be 3600rmb / year. If there is no HSK the tuition fee for learning Chinese will add 2400 RMB in one year Service charge: 2500RMB.
10. Бакалавр 1+3 обучение на китайском без сертификата HSK. Факультет Китайского языка и культуры. Если у вас есть сертификат HSK4 то 4 года обучение - бесплатно 3600 юаней/год - оплата проживания. Если нет сертификата HSK то добавляется 2400 юаней за год обучения китайскому языку. Плата за услуги: 2500 юаней.
 
11、本科4年全额奖学金。中文:免学费、免宿舍费,免保险费,发给1200RMB/月生活费。汉语言文学、新闻学、审计学、会计学、财务管理、保险学、行政管理、国际贸易、工商管理、旅游管理、物流管理、法学、信息管理、计算机技术、金融学、统计学。英文:工商管理、会计学、金融学、经济学、商务英语。9月入学,有HSK4,服务费5000 RMB。11. Bachelor's degree 4 years. Full scholarship. English: tuition free dormitory free insurance free 1200 RMB / month living expenses. Chinese language and literature journalism auditing accounting financial management insurance administration international trade business management tourism management logistics management law information management computer technology finance statistics. English: Business Administration accounting finance economics business English. Admission in September with hsk4 and 5000 RMB service fee.
11. Бакалавр 4 года. Полная стипендия. Китайский язык: бесплатное обучение бесплатное проживание бесплатная страховка ежемесячные выплаты в размере 1200 юаней. Китайский язык и литература журналистика аудит бухгалтерия управление финансами страховое дело административное управление международная торговля деловое администрирование туристический менеджмент управление логистикой юриспруденция информационный менеджмент компьютерные технологии финансы статистика. Английский язык: бизнес администрирование бухгалтерия финансовое дело наука о государственном управлении бизнес английский. Начало обучения – сентябрь HSK4 плата за услуги 5000 юаней.
 
 
12、本科、硕士,中文HSK4。国际贸易、物流管理、金融工程、汉语国际教育、电子信息工程、生物医学工程、机械电子工程、计算机科学、软件工程、管理工程、旅游管理、环境工程、农业资源工程。免学费、免宿舍费,发给700RMB/月。服务费4200RMB。
12. Bachelor's degree master's degree Chinese hsk4. International trade logistics management financial engineering Chinese international education electronic information engineering biomedical engineering mechanical electronic engineering computer science software engineering management engineering tourism management environmental engineering agricultural resources engineering. Tuition free dormitory free 700RMB / month. Service charge 4200 RMB.
12. Бакалавр магистратура обучение на китайском HSK4. Международная торговля управление логистикой финансовый инжиниринг китайский как иностранный электронная информационная инженерия биомедицинских инженерия компьютерная наука разработка программного обеспечения инжиниринг менеджмент менеджмент туризма инженерия окружающей среды сооружение ресурсов агрокультуры. Бесплатное обучение проживание ежемесячные выплаты в размере 700 юаней. Плата за услуги: 4200 юаней.
 
13、硕士,中英文。工商管理、临床医学、土木水利、教育学、汉语国际教育、中国语言文学、美术、化学、生物学。全额奖学金:免学费、免宿舍费,发给500RMB/月生活费。9月入学,服务费4000 RMB。中文课程,没有HSK4:3至7月学中文。
Master degree Chinese and English. Business administration clinical medicine civil engineering and water conservancy education Chinese international education Chinese language and literature art chemistry biology. Full scholarship: tuition free dormitory free and living expenses of 500RMB / month. Admission in September service fee 4000 RMB. Chinese course no HSK4: from March to July to learn Chinese.
13. Магистратура китайско-английская программа обучения. Бизнес-администрированием клиническая медицина гидростроительство педагогика китайский как второй язык китайский язык изящные искусства химия биология. Полная стипендия: бесплатное обучение проживание ежемесячные выплаты в размере 500 юаней. Начало обучения - сентябрь. Плата за услуги: 4000 юаней. Для поступления на программу обучения на китайском языке нужен сертификат HSK если нет сертификата то нужно пройти языковые курсы которые начнутся с марта по июль.
 
14、硕士、博士中文临床医学。全额奖学金:免学费、免宿舍费,发给1000RMB/月生活费。汉语HSK4,9月入学,服务费5000 RMB。
如果没有HSK4,需要1+4年,汉语1年免学费、免宿舍费。
Master doctor 3 years in Chinese. Clinical medicine. Full scholarship: tuition free dormitory free and 1000 RMB / month living expenses. Hsk4 in Chinese admission in September service fee 5000 RMB. If there is no hsk4 it will take 1 + 4 years. Free of tuition and dormitory fees. Learning Chinese for one year.
14. Магистратура докторантура. Клиническая медицина обучение на китайском языке. Полная стипендия: бесплатное обучение проживание ежемесячные выплаты в размере 1000 юаней. HSK4 начало обучение - сентябрь. Плата за услуги: 5000 юаней.
 
15、硕士,中英文2-3年。计算机技术、电子商务、物业管理、国际贸易、旅游管理、化工技术、土木工程、交通工程、交通运输、财务管理、电气工程、园林工程、机械工程、环境工程、各专业名称省略。免收学费、免收宿舍费。HSK4或英文视频。服务费3000RMB。15. Master degree 2-3 years in Chinese and English. Computer technology e-commerce property management international trade tourism management chemical technology civil engineering traffic engineering transportation financial management electrical engineering garden engineering mechanical engineering environmental engineering and the names of various specialties are omitted. Free of tuition and dormitory fee. Hsk4 or English video. Service charge: 3000RMB.
15. Магистратура китайско-английская программа длительностью 2-3 года. Компьютерные технологии электронная торговля управление недвижимостью международная торговля туристический менеджмент химическая промышленность общестроительные работы транспортное строительство транспортные перевозки управление финансами электрическая инженерия ландшафтные инженерно-строительные работы машиностроение и т.д. Бесплатное обучение проживание. HSK4 или видео на английском языке. Плата за услуги 3000 юаней.
 
16、硕士中英文2-3年医学大学。内科学、外科学、儿科学、口腔医学、妇产科学、护理学、老年医学、神经病学、精神病学、皮肤病学、肿瘤病学、诊断医学、麻醉学、康复医学、公共卫生、药理学、生物学、生理学等。免收学费、免收宿舍费。HSK4或英文视频。服务费3500RMB。16. Master degree 2-3 years of Medical University in Chinese and English. Internal medicine surgery pediatrics Stomatology gynecology and obstetrics nursing geriatric medicine neurology psychiatry dermatology oncology diagnostic medicine anesthesiology rehabilitation medicine public health pharmacology biology physiology etc. Free of tuition and dormitory fee. Hsk4 or English video. Service charge: 3500RMB.
16. Магистратура китайско-английская программа длительностью 2-3 года медицинский университет. Терапия хирургия педиатрия стоматология утерология наука ухода за больными геронтология неврология психиатрия дерматология физиология и и.д. Бесплатное обучение проживание. HSK4 или видео на английском языке. Плата за услуги 3500 юаней.
 
 
17、硕士,中英文2-3年师范大学。数学、物理学、学前教育学、高等教育学、中国语言文学、心理学、职业教育、现代教育技术、英语语言文学、外国语言学、体育学、美术学、音乐。免收学费、免收宿舍费。HSK4或英文视频。服务费3000RMB。Master degree 2-3 years of Normal University in Chinese and English. Mathematics physics preschool education higher education Chinese language and literature psychology vocational education modern educational technology English language and literature foreign linguistics physical education fine arts and music. Free of tuition and dormitory fee. Hsk4 or English video. Service charge: 3000RMB.
17. Магистратура педагогический университет китайско-английская программа длительностью 2-3 года. Математика физика дошкольная педагогика педагогика высшей школы китайский язык психология профессиональное обучение современное образование мастерству педагогики английский язык лингвистика физическое воспитание и т.д. Бесплатное обучение проживание. HSK4 или видео на английском языке. Плата за услуги 3000 юаней.
 
18、硕士、博士全额奖学金。免学费、免宿舍费,免保险费,发给1500或1800RMB/月生活费。中文:汉语国际教育、社会学、经营管理、卫生管理、公共管理、新闻学、审计学、会计学、财务管理、保险学、行政管理、国际贸易、企业管理、旅游管理、物流管理、法学、信息管理、计算机应用、金融学、经济学、统计学、数学。英文:企业管理、商务英语、金融学、经济学、国际商务、外国语言。9月入学,有HSK4或英文水平证书,服务费5500 RMB。Master doctor full scholarship. Tuition free dormitory free insurance free 1500 or 1800RMB / month living expenses. Chinese: international education sociology business management health management public management journalism auditing accounting financial management insurance administration international trade enterprise management tourism management logistics management law information management computer application finance economics statistics mathematics. English: business management business English finance economics international business foreign languages. Admission in September with hsk4 or English proficiency certificate service fee 5500 RMB.
18. Магистратура докторантура - полная стипендия. Бесплатное обучение проживани страховка ежемесячные выплаты стипендии в размере 1500 юаней или 1800 юаней. Китайский язык: Китайский язык и литература социология оперативное управление санитарный контроль государственное управление журналистика аудит бухгалтерия управление финансами страховое дело административное управление международная торговля управление предприятием туристический менеджмент управление логистикой юриспруденция информационный менеджмент применение компьютера финансовое дело экономика статистика математика. Английский язык: управление предприятием бизнес английский финансовое дело экономика международная коммерческая деятельность иностранный язык. Оплата за услуги 5500 юаней.
 
19、汉语言1,学汉语3月或9月开学。年龄:18至35岁。一等奖:免学费、付宿舍费3000RMB。服务费2500 RMB。二等奖:学费+宿舍费=6000RMB。服务费2000RMB。
17. Chinese language for one year learning Chinese in March or September. Age: 18 to 35 years old. First prize: tuition free and dormitory fee 3000RMB. Service charge: 2500 RMB. Second prize: tuition + dormitory fee = 6000RMB. Service charge: 2000 RMB.
19. Годичные курсы китайского языка. Изучение китайского языка старт занятий март или сентябрь. Возраст от 18 до 35 лет. Первый вариант стипендии: бесплатное обучение оплата за жильё 3000 юаней. Оплата за услуги: 2500 юаней. Второй вариант: проживание + обучение - 6000 юаней. Плата за услуги: 2000 юаней.
 
20大专升本科2中文.计算机技术、护理、药学、电子商务、物业管理、国际贸易、旅游管理、化工技术、土木工程、交通工程、交通运输、财务管理、电气工程、园林工程、机械工程等。免收学费、免收宿舍费。HSK4。服务费2200RMB,3人以上1800RMB/人。Two years from college to undergraduate Chinese. Computer technology nursing pharmacy e-commerce property management international trade tourism management chemical technology civil engineering traffic engineering transportation financial management electrical engineering landscape engineering mechanical engineering etc. Free of tuition and dormitory fee. HSK4. Service charge: 2200RMB 1800RMB / person for more than 3 people.
20. Обучение на бакалавра после двухлетнего обучения в колледже. Китайский язык. Компьютерные технологии уход за больными фармакология электронная коммерция управление недвижимостью международная торговля гостиничный менеджмент цифровое управление химическая промышленность строительные работы машиностроение и т.д. Бесплатное обучение проживание. HSK4. Плата за услуги 2200 юаней от трех человек 1800 юаней.
 
WeChat:18052009342/13327826889,whatsapp: +8618052009342   
申请材料发给Application materials to:2002b@163.com  
 
WeChat:18052009342/13327826889,whatsapp: +8618052009342   
Все документы отправлять на почту:2002b@163.com  
 
 
材料清单:护照、毕业证书、成绩单、无犯罪记录、体检表、照片、报名表(硕士、博士增加:教授推荐信2个、学习计划、获奖证书、发表的论文)。 
如果他已经在中国,需要中国签证页;如果他是在校学生,须提交本人就读学校的预毕业证明。 List of materials: passport graduation certificate report card no criminal record physical examination form photo application form (increase of master's degree and doctor's degree: 2 letters of recommendation from professors study plan award certificate published thesis).
If he is already in China he needs a Chinese visa page; if he is a student in school he must submit the pre-graduation certificate of his university.
Список документов: паспорт диплом лист успеваемости справка о несудимости мед. осмотр фотографии заполненная форма (для поступления в магистратуру и докторантуру нужны дополнительные документы в виде 2-ух рекомендационных писем от профессоров план обучения грамоты опубликованные работы).
Если вы уже в Китае то нужна копия визовой страницы; если вы ученик в школе то нужен сертификат об окончании.
说明:A.你如果推荐其他学生一起申请,我们将给你奖励。B.你支付押金,我们会优先保证录取。C.上述是东南亚学生服务费价格,其它国家学生会增加一些。D.我们有更多的专业和奖学金项目将发布。E.我们并不保证某个大学录取你,所以,我们不公开学校名字和地区。
我们网站会有多种语言www.lslsy.cn
Note: A. if you recommend other students to apply together we will reward you. B. If you pay the deposit we will give priority to admission. C. The above is the service fee for students in southeast Asia. Other countries will increase it. D. We have more professional and scholarship programs to be released. E. We do not guarantee that a university will admit you so we will not disclose the name and area of the University.
There will be many languages on our website www.lslsy.cn
 
Комментарии:
A: Если вы приведете с собой студентов то вам будет полагаться бонус.
B. Если вы заплатите депозит то вам будет отдано преимущество в зачислении.
C. Вышеизложенные детали цен относятся к студентам из стран Юго-Восточной Азии для остальных возможны небольшие изменения.
D. У нас есть еще неопубликованные стипендии и специальности.
Е. Мы не гарантируем поступление в конкретный университет поэтому мы не публикуем их имена.
Наш сайт(есть множество других языков): www.lslsy.cn
 
8年奖学金申请专家8-year scholarship application specialist》》》
Подать заявление на восьмилетнюю стипендию
 
南京海伊斯科普教育科技有限公司Nanjing Highsikepu education technology co. LTD
 
 
地址:南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷2栋1106、1107室
Address: room 1106-1107 building 2 suning huigu no. 268 jiqingmen street gulou district nanjing

 • ນັກຮຽນໄປລົງທ发布时间:2018-01-16

  ນັກຮຽນໄປລົງທະບຽນຮຽນຢູ່ປະເທດຈີນໄປ ແນວ ໃດ? ຊື້ປີ້ຍົນລະຫວ່າງປະເທດ ຊື້ປີ້ຍົນລະຫວ່າງປະເທດ...更多

 • Преимущества 3-х ле发布时间:2018-01-08

  Ответ: Выбор 3-х летнего обучения в колледже, есть 3 преимущества : Во-первых: небольшая плата за обучение. Учебные заведения Китая дел...更多

 • Ознакомление с осо发布时间:2018-01-08

  Ознакомление с особенностями обучения в колледже. Профессиональный колледж взращивает кадров, которые могут легко устроиться на р...更多

 • Обучение в Китае –发布时间:2018-01-08

  Обучение в Китае Этапы регистрации Первый шаг: Перейдите на сайт www . lslsy . cn , онлайн подача заявления передача на регистрацию, заполн...更多

 • Как сделать загран发布时间:2018-01-08

  Как сделать загранпаспорт и визу? Список нужных документов нужно уточнять в полицейском участке вашей страны. Лучше всего начать оф...更多

 • Процедура отправле发布时间:2018-01-08

  Процедура отправления в Китай. 1.Покупка авиабилета Самостоятельное приобретение билета или уполномоченный человек на данном сайт...更多

 • Как выбрать высшее发布时间:2018-01-08

  Как выбрать высшее учебное заведение и профессию? Ответ: давайте рассмотрим 4 аспекта, которые помогут вам с этим. Первое: зависит от...更多


联系我们
Contact
联系我们
Как с нами связаться/ຕິດຕໍ່ເລົາ

Name:Zhou Jian

WeChat:z13327826889

Whatsapp:+8618052009342

E-mail:www_lslsy_cn@163.com

E-mail:2002b@163.com

Add:中国南京市浦口区浦口大道雅居乐酒店东侧门


[向上]
телефон/ໂທລະສັບ
+8618052009342

Copyright © 2002-2016 留学生招生 International student admissions 苏ICP备13058985号 版权所有

Online Q&A

QQ

телефон/ໂທລະສັບ:
+8618052009342
二维码

WeChat